O nas

Nasza szkoła jest niewielką placówką oświatową w Gminie Bochnia. Do szkoły uczęszczają uczniowie z miejscowości Dąbrowica, Gierczyce i Grabina. Szkoła mieści się w parterowym budynku, który dysponuje siedmioma salami lekcyjnymi, salą gimnastyczną z bogato wyposażonym zapleczem sportowym, pracownią komputerową z dostępem do internetu. Na terenie przyszkolnym znajduje się boisko rekreacyjne, plac zabaw oraz wyasfaltowane boisko do gry w siatkówkę. Warunki lokalowe oraz niewielka ilość oddziałów pozwala na prowadzenie zajęć na jedną zmianę. Właściwa baza lokalowa, mała liczebność klas oraz wykwalifikowana kadra sprzyja stworzeniu uczniom optymalnych warunków rozwoju intelektualnego, emocjonalnego i fizycznego oraz zapewnienie wszystkim szansy pełnego wykorzystania swoich możliwości.

Nasza szkoła oferuje:

 • bezpieczeństwo i domową atmosferę
 • wysoki poziom kształcenia poparty sukcesami uczniów w rywalizacji konkursowej
 • życzliwość kompetentnych i doświadczonych pedagogów
 • nieodpłatną naukę języka angielskiego już w oddziale przedszkolnym
 • zindywidualizowane podejście do ucznia w celu rozpoznania jego szczególnych uzdolnień lub trudności
 • zajęcia wyrównawcze dla uczniów mających trudności w nauce
 • opiekę pedagogiczną, psychologiczną i logopedyczną
 • zajęcia pozalekcyjne: koło teatralne, taneczne, plastyczne, przyrodnicze, językowe
 • udział w zajęciach Uczniowskiego Klubu Sportowego
 • możliwość odbywania zajęć z wychowania fizycznego na basenie i korzystania z lekcji pływania pod opieką doświadczonych instruktorów
 • dodatkowe lekcje przygotowujące do sprawdzianu po klasie VI
 • możliwość korzystania z pracowni internetowej
 • organizację życia kulturalnego: wyjazdy do kina, teatru, muzeów, na wycieczki, zielone szkoły, uroczystości szkolne i środowiskowe
 • możliwość korzystania z tanich obiadów szkolnych

Zadania szkoły:

 • I. Szkoła w zakresie nauczania zapewnia uczniom:
  Naukę poprawnego i swobodnego wypowiadania się, pisania i czytania ze zrozumieniem.
 • Poznawanie wymaganych pojęć i zdobywanie rzetelnej wiedzy na poziomie umożliwiającym co najmniej kontynuację nauki na następnym etapie kształcenia.
 • Przekazywanych treści przewidzianych programem nauczania.
 • Rozwijanie zdolności dostrzegania różnego rodzaju związków i zależności (przyczynowo – skutkowych,funkcjonalnych, czasowych i przestrzennych itp.).
 • Rozwijanie zdolności myślenia analitycznego i syntetycznego.
 • Traktowanie wiadomości przedmiotowych, stanowiących wartość poznawczą samą w sobie, w sposób integralny, prowadzący do lepszego rozumienia świata, ludzi i siebie.
 • Poznawanie zasad rozwoju osobowego i życia społecznego.
  Poznawanie dziedzictwa kultury narodowej postrzeganej w perspektywie kultury europejskiej.

II. Nauczyciele kształcą u uczniów umiejętności wykorzystywania zdobytej wiedzy, aby lepiej ich przygotować do pracy w dzisiejszych warunkach. W tym celu szkoła uczy:

 • Planowania, organizowania i oceniania własnej nauki, przyjmowania za nią coraz większej odpowiedzialności.
 • Skutecznego porozumiewania się w różnych sytuacjach, prezentacji własnego punktu widzenia i brania pod uwagę stanowiska innych ludzi, poprawnego posługiwania się językiem ojczystym, przygotowania do publicznych wystąpień.
 • Efektywnego współdziałania w zespole i pracy w grupie, budowania więzi międzyludzkich, podejmowania indywidualnych i grupowych decyzji, skutecznego działania na gruncie zachowania obowiązujących norm.
 • Rozwiązywania problemów w twórczy sposób.
 • Poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną.
 • Odnoszenia zdobytej wiedzy do praktyki oraz tworzenia potrzebnych doświadczeń i nawyków.
 • Rozwijania sprawności umysłowych oraz osobistych zainteresowań.
 • Przyswajania sobie metod i technik negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów i problemów.

III. Nauczyciele w swojej pracy wychowawczej wspierają obowiązki rodziców i zmierzają do tego, aby uczniowie:

 • Znajdowali w szkole środowisko wszechstronnego rozwoju osobowego w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym zdrowotnym a także estetycznym, moralnym, duchowym.
 • Rozwijali w sobie dociekliwość poznawczą, ukierunkowaną na poszukiwanie prawdy, dobra i piękna w świecie.
 • Mieli świadomość życiowej użyteczności zarówno poszczególnych przedmiotów szkolnych, jak i całej edukacji na danym etapie.
 • Stawali się coraz bardziej samodzielni wymiarze indywidualnym i społecznym godząc umiejętnie dążenie do dobra własnego z dobrem innych.
 • Brali odpowiedzialność za siebie i za innych.
 • Uczyli się właściwie i krytycznie korzystać z wolności własnej i szanowali wolność innych.
 • Poszukiwali, odkrywali i dążyli na drodze rzetelnej pracy do osiągnięcia wielkich celów życiowych.
 • Przyjmowali właściwa i wartości dla odnalezienia własnego miejsca w świecie.
 • Uczyli się szacunku dla dobra wspólnego jako podstawy życia społecznego oraz przygotowywali się do życia w rodzinie, w społeczności lokalnej i w państwie w duch przekazu dziedzictwa kulturowego i kształtowania postaw patriotycznych.
 • Przygotowywali się do rozpoznawania wartości moralnych dokonywania wyborów i hierarchizacji tych wartości oraz mieli możliwość doskonalenia się.
 • Kształtowali w sobie postawę dialogu, umiejętności słuchania innych i rozumienia ich poglądów.
 • Umieli współdziałać i współtworzyć w szkole wspólnotę nauczycieli i uczniów,która dąży do wspólnie wyznaczonego celu.