Pedagog

ZAJĘCIA KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNE:

 • organizuje się dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się, czyli z dysleksją rozwojową: w formie dysleksji, dysortografii lub dysgrafii,
 • liczba uczestników na zajęciach nie może być większa niż 5 uczniów,
 • zajęcia prowadzą nauczyciele i specjaliści posiadający kwalifikacje z zakresu terapii pedagogicznej,
 • godzina zajęć trwa 60 minut – w uzasadnionych przypadkach zajęcia mogą być prowadzone w czasie krótszym niż 60 minut, przy zachowaniu ustalonego dla ucznia łącznego czasu tych zajęć,

Przykłady ćwiczeń usprawniających percepcję wzrokową.

 1. Wszelkiego rodzaju układanki, np. puzzle, kolorowe figury geometryczne, domina,
 1. Wyodrębnianie różnic między obrazkami (powiedz, czym różnią się te obrazki)
 1. Rysowanie konturów wg podanego wzoru – uczeń otrzymuje rysunek o słabo zaznaczonym konturze, zadaniem dziecka jest pogrubienie istniejącego konturu.
 1. Układanie wzorów z figur geometrycznych. Podajemy uczniowi wzór, dziecko odtwarza ten wzór.
 1. Kreślenie kształtów graficznych powstałych za pomocą kreski łączącej wyznaczone uprzednio punkty.
 1. Wypełnianie konturów – pokrywanie płaszczyzny farbą, kredką.
 1. Uzupełnianie niekompletnych figur – uczeń otrzymuje karton z narysowanymi niekompletnymi  figurami geometrycznymi, literami oraz wzór tych figur. Zadaniem dziecka jest uzupełnienie figur. Uczeń otrzymuje karton z rysunkami z kompozycjami składającymi się z kilku figur. Uczeń otrzymuje tablice z literami. Przerysowuje je przez kalkę techniczną.
 1. Wyszukiwanie takich samych liter i ich segregowanie. Dajemy uczniowi duży kartonik z napisaną literą oraz kilka małych kartoników z różnymi pojedynczo wypisanymi literami. Zadaniem ucznia jest znalezienie litery przedstawionej na dużym kartoniku..
 1. Wyszukiwanie liter i sylab. Uczeń w otrzymanym tekście wyszukuje poznane litery i sylaby, zamalowuje je.
 1. Wyszukiwanie takich samych wyrazów i ich rozpoznawanie w tekście. Uczeń otrzymuje na małych kartonikach wyrazy, odszukuje je w podanym tekście (zaczynamy od wyrazów jednosylabowych, stopniowo przechodzimy do dwusylabowych).
 1. Stosowanie rozsypanek wyrazowych. Uczeń otrzymuje wzór zadania i na kartonikach pojedyncze wyrazy. Zadaniem dziecka jest ułożenie zdania wg wzoru z rozsypani.

 Przykłady ćwiczeń usprawniających analizę i syntezę słuchową.

 1. Zabawa w rozpoznawanie dźwięków: co upadło, co przyjechało, czym uderzono?
 1. Zabawa w nasłuchiwanie: co się wokół nas dzieje (kto co usłyszał)?
 1. Segregowanie obrazków wg podanej głoski: na początku, na końcu.
 1. Liczenie głosek, liczenie wyrazów w zdaniu, tworzenie sylab, słów, wysłuchiwanie sylab: ga da ba, la fa da la.

Propozycje ćwiczeń kształtujących prawidłową orientację przestrzenną:

 1. Utrwalanie różnicowania prawej i lewej strony ciała.
 1. Układanie różnych przedmiotów zabawek, w różnych miejscach w stosunku np. do stołu: po lewej stronie stołu, po prawej, nad, pod, przed pomiędzy.
 1. Układanie wyciętych kolorowych kółek zgodnie z poleceniami: po lewej stronie linii, po prawej, w dolnej, górnej części nad, pod linią.
 1. Rysowanie figur pod dyktando: rysunek zaczynamy od kolorowej kropki. Prowadź połówek np. 3 kratki wyżej, 1 kratkę w lewo itd.
 1. Odtwarzanie z pamięci uprzednio zaobserwowanych elementów wzrokowych oraz stosunków przestrzennych, które między nimi zachodziły.
 1. Odtwarzanie dwu i trójwymiarowych układów przestrzennych na podstawie modeli:
 • układanie z zapałek na kartonie figur wg podanego modelu
 • układanie bardziej złożonych konstrukcji z klocków.
 1. Kreślenie kształtów graficznych w powietrzu.
 1. Rysowanie z zachowaniem kierunku od lewej do prawej.
 1. Dotykanie lewej i prawej strony ciała dziecka z użyciem określeń: lewa, prawa strona.

Przykłady ćwiczeń dla uczniów ze skrzyżowaną lateralizacją:

 • wymijanie, pokonywanie łatwych przeszkód, podskoki,
 • ćwiczenia równoważne,
 • ćwiczenia rozluźniające (swobodne ruchy np. naśladowanie deszczu uderzając o bębenek),
 • ćwiczenia w tworzenie nawyków ruchowych związanych z kierunkiem pisania,

Przekraczanie linii środkowej ciała (przesuwanki drewniane zawieszone na ścianie, ćw. P. Dennisona np.” Leniwa Ósemka, Sowa, Ruchy Naprzemienne)

Przykłady ćwiczeń usprawniających motorykę małą:

Rysowanie równocześnie obiema rękami.
Malowanie palcem maczanym w farbie klejowej, a potem malowanie pędzlem, kredką różnych dużych (a potem coraz mniejszych) form kolistych i spiralnych, najpierw na dużym formacie papieru, a potem na coraz mniejszym.
Malowanie suchym palcem lub patykiem.
Malowanie prostych wzorów w formie szlaczków grubym pędzlem lub patykiem. 
Odtwarzanie układów linearnych z elementów powtarzających się cyklicznie, różniących się kształtem lub kolorem (np. kwadrat, kółko, trójkąt; białe kółko, czerwone kółko, niebieskie kółko itp.) w liniaturze, zgodnie z kierunkiem pisania.
Rysowanie szlaczków literopodobnych w liniaturze, w zmniejszającym się stopniowo wymiarze aż do liniatury zeszytu, według stopnia trudności: wodzenie po wzorze, kończenie rozpoczętego wzoru i odwzorowywanie.
Rysowanie za pomocą szablonów figur geometrycznych i nieskomplikowanych przedmiotów, według stopnia trudności: szablony wewnętrzne (wycięty otwór w tekturce lub tworzywie) i szablony zewnętrzne (wycięty kształt do obrysowania).
Obwodzenie konturów według podanego wzoru:

 1. Pogrubianie konturu.
 2. Przerysowanie konturu rysunku przez kalkę techniczną.

Wypełnianie konturów:

 1. Zamalowywanie farbami płaszczyzny wyznaczonej konturem.
 2. Kolorowanie obrazków o zaznaczonych konturach, przy pomocy kredek.
 3. Wklejanie wycinanek w uprzednio przygotowany kontur.

Kreślenie kształtów graficznych za pomocą kreski łączącej wyznaczone uprzednio punkty.
Kopiowanie przez kalkę techniczną obrazków o różnej tematyce,
Stemplowanie.
Wydzieranki i wycinanki zrobione z kolorowych papierków
Układanki,
Wycinanie z papieru
Układanie i przyklejanie na kartce wzorów z kolorowego papieru. 
Origami
Szycie
Nawlekanie koralików.
Przewlekanie sznurków przez otworki w tekturkach.
Zwijanie sznureczka, wężyka igelitowego według wzoru,
Modelowanie (plastelina, modelina i inne tworzywa), zaczynając od prostych form, jak kulki czy wałeczki, do coraz bardziej złożonych, wymagających łączenia różnych elementów.
Majsterkowanie oraz wykonywanie ludzików, zwierząt itp. z różnorodnego materiału,
Montowanie konstrukcji z gotowych elementów: klocków, krążków itp.
Ćwiczenia sprawnych ruchów palców i rozluźniające napięcie mięśniowe.
Naśladowanie gry na pianinie, pisania na maszynie, odtwarzanie rytmu deszczu, strząsanie wody z palców, wytrzepywanie piasku z rękawa itp.

Przykłady ćwiczeń usprawniających motorykę dużą:
Zabawy z elementami płynnych ruchów obu ramion.
Toczenie, pełzanie, rzucanie, chwytanie, odbijanie. Można wykorzystać piłki, woreczki, kółka, obręcze itp.
Zabawy z elementami rytmicznych ruchów zmiennych obu ramion.
Ruchy płynne, rytmiczne ruchy zmienne, naśladowanie ptaków, samolotów, „orły na śniegu” itp.
Manipulowanie różnymi przedmiotami.
Skakanka, balon, piłka, woreczek, kule papierowe.
Kreślenie dużych płynnych ruchów różnego typu linii. 
W powietrzu, na tablicy, na dywanie, na dużym arkuszu papieru, gazecie.

Ćwiczenia równowagi i orientacji.
Chodzenie po narysowanej linii, ławeczce gimnastycznej, równoważni, krawężniku itp.
Chody i marsze ze zmianą kierunku ruchu na określony sygnał (dźwiękowy, wzrokowy).
Usprawnianie czynności samoobsługowych. 
Zapinanie guzików, zawiązywanie, sznurowanie.
Zagadki ruchowe. 
Imitowanie i odgadywanie czynności jako ćwiczenia wyobraźni i pamięci ruchowej.
Zabawy zręcznościowe w sali.
Bilard, kręgle inne.